Fordham


IHSP


Main SourcebooksAncientMedievalModern


Subsidiary SourcebooksAfricanEast AsianGlobalIndianJewishIslamicLesbian/GayScienceWomen


About IHSP Help Page IHSP Credits

DOCUMENTATION OCCITANE

Le "Leudary vielh" de Narbonne.


Ayso son las leudas vielhas.

Anno domini Mo Co L III. Ayso son las quantitatz dels avers que devon donar per leuda venden o compran. En leudas drechas a la maytat Mo lo vescomte, e l'autra maVtat entre Mo l'arcevesque els fyuaties. Mays, empero, los fieus del Borc, a Mo lo vescomte las VII partz, els autres fiuaties la VIIIa. Aysso en intran e en yssen per terra; mays pero quant intra ny hyers per mar, compran o venden, los fyuaties no y an ren, may Mo lo vescomte e l'arcevesque mieg per mieg.

Grana, lo quintal, V s. malgoyres.

Pebre e gingibre e speviayria, lo quintal, II s. malgoyres.

Saffra e girofle, la lieura, IIII den. malgoyres.

Endy, dona lo quintal III s. malg.

Coyre e eram, lo quintal, XII den. malg.

Argen vieu, lo quintal, II s.

Sera, XII den. lo quintal, e coton, VIII den. lo quintal e VI deo. de yssida per terra, e comi, VIII den. lo quintal.

Ris, VIII d. lo quintal e VI de mas de yssida per terra.

Says e seus e lana lavada e Ia pessa de drap de lana e bacos, IIII den. lo quintal.

Estanh, VIII den. lo quintal.

Assier, IIII den. lo quintal.

Galas, IIII den. lo quintal, e glassa, IIII den. lo quintal et VI den. de yssida.

Alums secrum e de Castelha; VIII den. lo quintal si va per mar, o per terra XIIII den. de mas.

Alum de Bolca, II den. lo quintal. Regulessia, IIII den. malg.

Mastec, IIII den. lo quintal.

Solpre, II den. lo quintal. Archica, IIII den. malgoyres lo quintal. Cambe e lin, IIII den. malg. lo quintal.

Lin de Alexandria, XII den. malg. lo quintal e VI den. de yssida.

Lana am suc, II den. malg. lo quintal e VI de yssida.

Lane lavada, IIII lo quintal.

Pessa de vintena o de canabas, I den. narbones.

Cap de fustany e estamenha, Ia pessa, I d. narbones, e traylices, I d. narbones.

Cosseril nou, I d. narbones. Cordoan e escodatz, III d. mealha mnlg. la dotzena.

Mutonynas e aludas e parges, III den. mealha malg. la XIIna.

Pels de cabritz, lo C, II s. narbones.

Pels d'anhels, I d. mealha la dotzena.

Godomessis, VI d. malg. la dotzena.

Cordam de cambe e de lin, IIII. d. lo quintal.

Garrovas, IIII d. lo quintal. Prunas secas, IIII d. lo quintal. Flassadas, I d. narbones.

Conils, lo C dona VI d. narbones. Esquirols, III mealha malg. la dotzena.

Lyria, dona, la pelh, VI d. malg., la ventresca, II d. malg.

Ermenys, VI den. malg. la dotzena.

Catz, III den. mealha la XIIna. Faynas, II d. narbones.

Castanhas peladas, IIII d. lo quintal.

Lebres, III d. mealha la dotzena. Volps, VI den. narbones la XIIna. Vielh marin, II den. narbones sembelia merce.

Pena de conils e de catz e de volps, IIII d. narbones.

Garnachas e pelhotz blancs e negres dobles, II d. narbones.

Totz aquetz avers davanditz donen a Mo lo vescomte d'intrar o d'issir II s. malg. la carga, e si per lo cami de Rossilho intra ny hieys, III s. III d. sens part de to home.

Sendatz, la post dels refforsatz, XII s. malg., e sendatz migas e plas, VI s. malg.

Polpra, XII d. malg. La seda, II d. narbones la llieura, e filadis, I d. narbones, de seda, I d. narbones la llieura.

Saffra, IIII d. malg. la llieura.

Pega, l'esporta, IIII d. malg., lo quintal, II d., e alquitra, lo bot, II d. narbones.

Mel, lo quintal, II d. narbones per leuda, e per botage so es lo mesurar, la saumada, I pegar de tot home estajan o estranh.

Oly, lo sestier, II d. narbones, e, si va per terra, mays III d. malg. a Mo lo vescomte de yssida. E al mel ny a l'oly no y a res Mo l'arcevesque ny autre home.

Traca de cuers, X d. narbones e VI d. malg. de yssida, que son de Mo lo vescomte.

Cuer de rossi e d'aze e de ser e de camel, denier denier narbones estias yssida.

Tota carga d'avers plas que varan en Rossilho, on vengan, dona IIII s. e I d. malg. per passage; bestia grossa, pero, si es aze, III s. I d. malg., e si es grava, VII s. malg.

Pebre e gingibre e speciayria, V s. e VI d. la carga per passage.

Pelissayria adobada, V s. e VI d. malg. la carga.

Sy aquetz avers plas no pessan per lo camin de Rossilho donan III s. mens II d. malg.

Mays avers de creys, que dona V s. VI d. per lo cami de Rossilho, no dona per autre cami mays IIII s. e III d., e papier dona lo XVe.

Cargas de boys e de capons e de astas de lansas, XXII d. malg. de passage; es sis ven a Narbona, dona lo XXVe de leuda o X d., e mays XII d. malg. a Mo lo vescomte per intrada la carga.

En tota carga de passage a l'arcevesque V d. narbones, els fiuatiers II d. mealha narbones si ven per terra. Per mar no y an res fiuatiers.

El sobrepus, ayssi co es dit dessus, es de Mo lo vescomte. Mays, empero, si venyan per mar, no y an ren fiuatiers que tot es de Mo lo vescomte dels V d. narbones avant, que son de l'arcevesque.

En carga de fustani de passage, que venga per lo cami de Rossilho, dona V s. e VI d.; e si ven per mar e va per autres camis estiers Rossilho, dona IIII s. III d.

Cavalh en passage, III s. I d. malg., e partisse ayssi com carga; es sis ven V s. malg. de leuda vielha.

Rossi e mul, sis ven, den. malg. ab los fiuatiers.

Mercadier que venga per lo cami de Rossilho, XIII d. malg. si passa am sa cavalgadura; e si mena muls a vendre, XIII d. malg. per cadun. E aquels son de Mo lo vescomte.

Azes e buous, per cascun, II d. narbones de leuda e II d. malg. de passage, que son de Mo lo vescomte.

Moto e fedas e boxs e cabras, per cada bestia, Ia mealha narbonesa, e Ia mealha malg. per yssida a Mo lo vescomte.

Porxs e truejas, per cada bestia, I d. narbones per leuda e I deniar malg. d'issida, que es del vescomte.

Reylhas e ayssadas, III d. e Ia mealha narbonesa la dotzena.

Rodor, II d. narbones per terra, al pes; e per mar, lo mueg, III s. malg.

Engluge de fabre, XII d. malg., e massas e conhols de fer, lo XXVe.

Sass d'avelhanas, VI d. malg. per leuda; e amenlos, X d. lo quintal.

Sarrazin o sarrazina, V s. quant se vent, o per passage III s. malg.; e parteysso se aquels III s. ayssi com carga de passage.

Tot blat, Ia mealha narbonesa al sestier, e II d. malg. de yssida per mar; e aquels son totz del vescomte.

E si hom estranh lon tratz, per terra, fora de Narbona dona Ia mealha narbonesa al sestier.

Barcha am tymo, que sia del port de Tolo ensa, VIII d. malg. de staca, e barcha sens thymo, IIII d. narbones.

Linh, XVI d. malg., e tot nauili que si venda, lo XXe.

Mantega, IIII d. malg. lo quintal, e VI d. de yssida.

Peys salat e fresc, e fromage que serigot no y esta, lo XXVe; mays empero peys salat, la carga, II s. malg. de yssida, e sarda salada, XII d. malg. la carga.

Sebas e als e tota ayzina de coyre, dona de intrada...

Figas e datils e razims e sabatas e correjas e borsas o gans e fivelhas, enaps de veyre e de fust, e ampolhas e escudelhas e concas e olas e penches e canelhas ce culheyras e canadas e barrils, lo XXVe.

Garnyzo de cavayer, alberc e capmal e caussas, V s. malg.

E cubertas de cavalh devant e detras, V s. malg. E gonyo, III s. malg.; es si passa ayssi co autres avers plas, que donan aytan per passage o quant per venda.

Cotels e toroyras e spazas e escutz e capels de fer e segozias e penatz e fers de foc, e tota obra de coyre e de lato, e tota obra de ferr e papier, e de sabbatas e gans, lo XXVe.

Cabasses e cordas e sarrias e eyrugas e speros e fers de plinola e de ferraduras de soxs e tachas, lo XXVe.

Aybres e antenas e timos e ancoras de lenh o de barcha o de nau, lo XXV e.

Amenlas e nozes e castanhas vertz e peras e codons e de tota frucha, dona, la saumada, III vegadas los ples pons, e de tot home que la porte a Narbona.

Melas, lo XXVe, e vin de melas ayssi com autre vin.

De totz legums e de grana de cerbe, tres juntadas.

Selcles traversiers, IIII d. narbones la saumada.

Dogam de botas, II d. narbones la saumada, e selcles II deniers.

Biga, I d. narbones, e fila, mealha narbonesa, e cabiros, II d. narbones la dotzena.

Brostias e canelhas e penches, lo XXVe.

Lieytz e ferratz e celhas e maitz e semals e cornudas e arsos que no sian obratz, IIII d., e si son obratz, lo XXVe.

Agulha, aytant quant hom ne pot levar am II detz aytant de una bala caduna carga.

Mel, de la saumada, I pegar, e del quintal per aquela razo.

Vin, IIII d. malg. lo mueg de tot home estranh que lo sameta o qu'el ne traga si nol trasia de son selier. E si homo estranh lon tratz, VI d. narbones e ven se an l'oly. E ay Mo lo vescomte las II partz, e la tersa l'arcevesque.

Alum de Bolcan e solpre, II d. narbones lo quintal.

Furos e bogias e esquirols e austors e esparvyas e falcos e tot aysso vieu, lo XXVe sis ven o si passa.

Argen vieu, XVIII d. lo quintal, e fustet, II d. lo quintal, e brazil, II d. lo quintal.

Blanquet, IIII d. de malgoyres lo quintal per mar, e per terra, X d. malg.

Sabon, X d. lo quintal per terra, e per mar IIII d.

Sucre, VIII d. lo quintal per mar, e per terra XIIII d.

Copiers d’enaps d’argent e d’escutz de cuers de taulas et de culiers e d’escrivanyers, tot aysso lo XXVe.

Coteleyras de cuer, o balestas, lo XXVe.

Pessas de drap, IIII d. malg a colh, e si ven en bestia, V d. malg.

Sayn, X d. malg. lo quintal ab la yssida, e, sens aquo, es IIII d. de leuda e VI d. d’yssida, e per lo cami de Rossilho mays III d. malgoyres.

 

Sources: Archives Communales de Narbonne, Inventaire des archives communales antérieures à 1790, rédigé par M. Germain Mouynés, archiviste du Département de l'Aude, Annexes de la Série AA, Emmanuel Caillard Imprimeur, Narbonne, 1871, pages 4 à 6.


Livre des sources médiévales:
S O M M A I R E


Livre des sources médiévales: [xyxy]: text sources from the now defunct Arisitum website. Contact Paul Halsall, [email protected] if any text is here improperly.

These sources are now part of the Internet Medieval Sourcebook.The Internet History Sourcebooks Project is located at the History Department of  Fordham University, New York. The Internet Medieval Sourcebook, and other medieval components of the project, are located at the Fordham University Center for Medieval Studies.The IHSP recognizes the contribution of Fordham University, the Fordham University History Department, and the Fordham Center for Medieval Studies in providing web space and server support for the project. The IHSP is a project independent of Fordham University.  Although the IHSP seeks to follow all applicable copyright law, Fordham University is not the institutional owner, and is not liable as the result of any legal action.

© Site Concept and Design: Paul Halsall created 26 Jan 1996: latest revision 12 June 2023 [CV]